Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

header_9.jpg

Stadsmissionen/Unga Station

Om unga station

Filip Callas

Hej

Jag heter Erica Sandin och är verksamhetschef på Unga Station som är Stockholms Stadsmissions hus för barn, unga och familjer som lever i utsatthet på olika sätt. Här ser vi till helheten och sätter alltid barnens behov i fokus. Vi hjälper familjerna med att tillgodose basbehov, men även med att ge dem bättre förutsättningar att förändra sin livssituation. Det gör vi genom samtal, ombudskap, nätverksarbete och rådgivning. Vi erbjuder även kollo, utflykter och aktiviteter för ett välbehövligt avbrott från en ofta tuff vardag.

Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som har funnits och verkat sen mitten av 1800-talet och arbetar för att göra Stockholm till en mänskligare stad. Med ditt deltagande i Running for shelter är du med och bidrar till att vi kan fortsätta vårt viktiga arbete för barn och ungdomar som har det svårt på olika sätt i Stockholm idag.

Tack för ditt stöd och engagemang!

Erica Sandin
Verksamhetschef Unga Station, Stockholms Stadsmission


Stockholms Stadsmission/Unga Station har ett så kallat 90-konto som är ett plusgiro- eller bankgirokonto som kan användas vid insamlingar av pengar till välgörande ändamål. Kontrollgirokonton beviljas av Stiftelsen för insamlingskontroll (SFI), som även har till uppgift att övervaka användningen av kontona. Syftet med 90-konton är att försäkra allmänheten om att pengarna går fram till det ändamålet de ska användas till. För att kunna använda ett 90-konto måste man uppfylla SFI:s krav och följa dess regler.

Mer info finner du här.